OPLEIDINGEN & ERVARING

Opleiding Logopedie Hanzehogeschool Groningen

OMFT 1 Basiscursus

OMFT 2 Verdiepingscursus A

Logopedie en tandheelkunde
Oro Myo Functionele Therapie. De mondmotoriek heeft vanaf jonge leeftijd invloed op de vorming van het gebit, slikproblemen en de articulatie. Open-mond-gedrag kan ontstaan zijn door gebruik van een speen of duimen. Samenwerking tussen de logopedist, orthodontist en de tandarts kan een beugel voorkomen of ervoor zorgen dat een kind korter een beugel nodig heeft en dat de kans op ‘terugval’ verdwijnt. Door het “open-mond-gedrag” te reduceren verbetert de mondhygiëne en vermindert de kans op gaatjes. Door te ademen door de neus hebben ziektekiemen en bacteriën minder kans om ziekten te veroorzaken. 

Logopedie bij kinderen met schisis (ISALA)
Kinderen met schisis hebben baat bij logopedie. Tijdens deze training heb ik geleerd waar ik op moet letten en hoe dit behandeld kan worden.

PROMPT 1 basiscursus

PROMPT: herhaling en verdieping

PROMPT 2 van techniek naar interventie

Prompt Project (gestart september 2023)

De PROMPT methode helpt uw kind om te voelen hoe een klank gemaakt moet worden, waardoor het gemakkelijker zelf deze klank kan maken. Wanneer een kind motorische problemen heeft met het vormen van klanken, kan dit de fonologische ontwikkeling afremmen. 

PROMPT kan een OMFT behandeling ondersteunen doordat uw kind leert een ’tong klank’ zoals de S op een andere, correcte manier te maken.

 

Hodson & Paden 
Wanneer uw kind niet duidelijk spreekt is er vaak sprake van problemen met de fonologische ontwikkeling. Uw kind heeft zichzelf een klankenpatroon aangeleerd en zegt bijvoorbeeld consequent de /t/ in plaats van de /k/. Een “kip” is dan bijvoorbeeld een “tip”. U begrijpt uw kind, maar voor anderen is uw kind moeilijk te verstaan. Ik help uw kind spelenderwijs om deze patronen te doorbreken. Hodson & Paden is geschikt voor hele jonge kinderen vanaf 2 jaar vanwege de speelse benadering.

 

Metaphon
Oudere kinderen (vanaf 3;5 jaar) met fonologische problemen kunnen vaak efficiënter behandeld worden met de Metaphon methode, waarbij een kind meer leert over een groep klanken en de plaats waar deze gevormd worden. Ook deze methode heeft een speelse aanpak.

 

Estill Voice Training (EVT) als logopedisch interventiemodel
Door technieken vanuit de zangwereld kunnen stemproblemen van volwassenen doelmatiger behandeld worden.

Manuele Fascilitatie van de Larynx A (Bernhoven)

Manuele Fascilitatie van de Larynx B (Bernhoven)

Manuele Fascilitatie is een manier om stem en slikproblemen efficiënt te behandelen. Door massage van spieren die betrokken zijn bij het spreken en slikken kan relatief snel verlichting van klachten bereikt worden..

 

Taal in Blokjes
Het leren lezen kan moeilijk zijn wanneer uw kind fonologische problemen heeft. Wanneer klanken niet goed gehoord of omgezet worden naar letters verloopt het leren lezen en schrijven moeizaam. Met taal in blokjes kan ik uw kind helpen. Door de visuele ondersteuning van gekleurde blokjes wordt uw kind bewuster van klanken.

Lees- en spellingsproblemen binnen de logopedie

Het signaleren, onderzoeken en behandelen van lees- spellingsproblemen. 

Logopedie en hoogbegaafdheid

Hoewel het leren op sommige vlakken vanzelf lijkt te gaan, kunnen er onderdelen zijn die meer moeite kosten. Dit kan ten koste gaan van het zelfvertrouwen, zelfbeeld. Ik help uw kind om de stappen te maken die nodig zijn op het gebied van spreken of (begrijpend) lezen, zodat uw kind meer plezier krijgt in het communiceren en leren. 

Laat Gestalt Taal Ontwikkelen

Bij sommige kinderen werkt de klassieke aanpak van logopedie voor spraak- en taalproblemen niet. Deze kinderen hebben meer nodig, omdat ze bijvoorbeeld nog niet goed contact kunnen maken, of iets herhalen in plaats van antwoord geven. Soms kunnen ze al veel vertellen, maar begrijpen ze niet wat u zegt of vraagt. Door deze cursus heb ik geleerd om op een gevarieerde manier te kijken naar uw kind en mee te denken in oplossingen. 

Metataal
Oudere kinderen zijn in staat om grammaticale structuren beter te leren beheersen met Metataal. Grammatica is te vergelijken met cement. Zonder cement kunnen stenen niet gemetseld worden. Zonder begrip en kennis van grammatica kunnen kinderen geen nieuwe woorden oppikken uit een tekst. Grammatica is dus belangrijk voor taalbegrip en begrijpend lezen.

Cursus Auditief Werkgeheugen en Verwerking | leidend tot Acoustic Pioneer Coach

Bij auditieve problemen is het gehoor goed, maar lukt het toch niet om te luisteren. Met de apps van Acoustic Pioneer (Stapelgek op dieren, vlieglessen), begeleid ik uw kind in het trainen van de vaardigheden die nodig zijn om beter te leren luisteren. 

Sensorische Informatieverwerking voor logopedisten (Anders Kijken naar Kinderen)

In de behandeling heb ik oog voor de manier waarop uw kind reageert op de logopedie. Afhankelijk van de aandacht van uw kind zet ik strategieën in om uw kind te stimuleren, motiveren en de prikkelverwerking te reguleren, zodat uw kind zich op zijn of haar gemak voelt. Ik denk met u mee in manieren om taal te stimulieren die passen bij met uw kind.

Basiscursus orofaryngeale dysfagie (Kalf)

Tijdens deze cursus heb ik geleerd slikproblemen bij volwassenen te signaleren en te behandelen. Ik werk hierbij samen met het team rond Leppehiem (de huisarts, diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, ouderen geneeskundige).

 

Logopedie bij Parkinson (vanaf september 2023 gestart), hierna aansluiting bij Parkinsonnet

Kennis van de ziekte van Parkinson of Parkinsonisme is noodzakelijk voor het behandelen van problemen op het gebied van slikken en spreken. Samenwerken met andere disciplines is hiervoor noodzakelijk. Parkinsonnet helpt hulpverleners door het up to date houden van kennis, het organiseren van samenwerking waardoor de mensen met Parkinson of Parkinson.

Ervaring

Mijn jongste client was 1 jaar en acht maanden, mijn oudste client was 98 jaar. Mijn ervaring is dat logopedie kan helpen op alle leeftijden en dat er vaak een overlap zit in (leer)problemen. Ik werk daarom graag samen met andere disciplines die ook betrokken zijn bij u of uw kind, of de school waar uw kind onderwijs volgt. 

Ik ervaring opgedaan met betrekking tot de volgende behandelgebieden:

Spraaktaal ontwikkeling

Ik heb ervaring met het behandelen van het ontwikkelen van de uitspraak en de taalontwikkeling. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het kan hierbij gaan om jonge kinderen die niet starten met praten en met hun lichaam zichzelf duidelijk maken. Kinderen van 3 jaar kunnen soms te weinig spreken om te vertellen wat ze willen en hierdoor driftig of juist stil worden. Het niet kunnen uitspreken van klanken kan een reden zijn om minder te spreken. De behandeling met de PROMPT methode kan helpen om tot een sneller resultaat te komen.

OMFT/ Mondmotoriek

Ik heb ervaring met het behandelen van afwijkende mondgewoonten, zoals duimen, een verkeerde tongbeweging bij het spreken en slikken, open mond gedrag. Met logopedie heb ik kinderen kunnen begeleiden in het verminderen en stoppen van afwijkende mondgewoonten. Hierdoor werd de uitspraak duidelijker, lukte het beter om te kauwen en te slikken, verbeterde de evenwicht tussen de spieren in de mond en het gezicht. Hierdoor werd een open beet, overbeet of diepe beet kleiner, waardoor de duur van de orthodontie beperkt kon worden en het eindresultaat vaker blijvend was. 

Lees- en spellingsproblemen

Ik heb ervaring met het behandelen van lees- en spellingsproblemen wanneer het gaat om problemen door auditieve verwerking. Wanneer het niet goed lukt om de gelezen letters/klanken te combineren tot een woord (auditieve synthese), of wanneer spelling problemen geeft door het niet goed kunnen onderscheiden van klanken op het gehoor (auditieve analyse). Ik sta ingeschreven in het NVLF register Dyslexie. Het betreft logopedie voor kinderen die (nog) geen diagnose Dyslexie hebben, of Dyslexie hebben, maar geen recht op vergoede hulp vanuit de gemeente. 

Taalbegrip / begrijpend lezen

Ik heb ervaring met het behandelen van problemen met begrijpend lezen. Dit kunnen problemen zijn met taalbegrip die tot nu toe geen probleem veroorzaakten. In groep 3 wordt vooral gewerkt aan de leesvaardigheid en leesbegrip. Vanaf groep 4 / 5 van de lagere school kan een lage woordenschat naar voren komen door problemen bij het begrijpend lezen. Maar ook het begrip van zinnen kan hierin een rol spelen. Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor het vervolgonderwijs. Wanneer een vraag niet goed begrepen wordt, is het moeilijk hier correct antwoord op te geven. Ik heb ervaring met leerlingen op de basisschool en het vervolgonderwijs, met en zonder leerproblemen.

Stemproblemen

Ik heb ervaring met het behandelen van stemproblemen van volwassenen en kinderen in combinatie met ademhalings problemen. Bij volwassenen kan ik naast de oefeningen ook gerichte massage toepassen op het keelgebied (manuele facilitatie van de larynx). Door spanningen in de spieren te verlichten kan sneller resultaat bereikt worden. Denk bij stemproblemen ook aan heesheid door hoestproblemen.

Slikproblemen

Ik heb ervaring met het behandelen van slikproblemen bij kinderen en volwassenen. Bij kinderen betreft het meestal het verkeerd slikken (zie OMFT). Bij volwassenen kunnen de problemen zijn ontstaan door keelproblemen, ouderdom of na niet aangeboren hersenletsel zoals een herseninfarct, een hersenbloeding en degeneratieve ziekten zoals de Ziekte van Parkinson. Sinds januari 2023 neem ik deel aan het behandelteam in de eerste lijn voor behandeling van volwassenen die wonen of betrokken zijn bij zorgcentrum Leppehiem te Akkrum. Op dit moment ben ik bezig met de opleiding tot Parkinsonnet logopedist. Ik verwacht deze in december 2023 af te ronden.

 

 

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi,
Waarmee kan ik je helpen?